Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Tipy pre samoUKov

Situácia, v ktorej sa posledné dni ocitli tisíce našich študentov aj vyučujúcich, priniesla do vzdelávania menšiu zmenu. Prerušenie prezenčnej výučby neznamená prázdniny, práve naopak. Študenti majú možnosť naplno si vyskúšať samoštúdium, ktoré si vyžaduje iné stratégie a organizáciu na strane vyučujúcich aj učiacich sa.


Naše Centrum informačných technológií (CIT) si pripravilo manuály, ako využívať Microsoft Teams či Moodle na účely vzdialených prednášok. Prinášame pár tipov, ako si môžete vaše vysokoškolské samoštúdium spríjemniť a urobiť ho zaujímavejším, aby ste nasledujúce týždne nepremárnili čas leňošením.

  1. Učenie v domácom prostredí má tú výhodu, že možno postupovať vlastným tempom. Dôležité je zvoliť si priestor a čas, v ktorom sa vám dobre pracuje. Na druhej strane je tu mnoho vnútorných aj vonkajších činiteľov, ktoré vás pri učení rozptyľujú. Vytvorte si vlastný harmonogramu učenia – inšpiráciou môže byť aj rozvrh prednášok. Zadania z jednotlivých predmetov si teda budete vypracovávať v čase, kedy by ste sa reálne v škole danému predmetu venovali na prednáške či seminári.
  2. Online komunikácia tú reálnu plne nenahradí, no v tejto situácii je jediným spôsobom, ako ostať v kontakte. Okrem štandardnej mailovej komunikácie možno použiť uzavreté skupiny na sociálnych sieťach a komunikačných platformách (Skype, Viber, Messenger, WhatsApp a pod.) alebo e-learningové aplikácie ako Moodle, Microsoft Teams, GoogleClassroom, Edmodo, ktoré umožňujú zdieľať učebné dokumenty, zadania alebo videá a tiež komunikovať v reálnom čase napr. formou diskusného fóra alebo videochatu.
  3. Počas samoštúdia môžete využiť aj rôzne testovacie a hlasovacie aplikácie (napr. Slido, VoxVote, Kahoot, Quizizz, Quizlet, Socrative, GoogleForms, Microsoft Forms a mnoho ďalších), ktoré umožňujú preverovať vedomosti študentov, zisťovať ich názory, hlasovať za rôzne riešenia problémov, klásť otázky a pod. Učiteľ môže takéto úlohy zadávať v reálnom čase z domu s okamžitou spätnou väzbou, alebo na ich vypracovanie určiť lehotu a následne zdieľať spätnú väzbu.
  4. Dôležité je zamerať sa na prácu s kvalitnými študijnými materiálmi či už prostredníctvom výpožičiek elektronických kníh alebo zabezpečenia vzdialeného prístupu do knižných a časopiseckých databáz. Oživením samoštúdia sú tiež voľne dostupné online kurzy a edukačné videá (napr. od Khan Academy alebo TEDEd) alebo záznamy prednášok popredných svetových vedcov, na ktoré ste si doteraz nenašli čas. Tipy na zaujímavé zdroje zdieľajte so spolužiakmi a diskutujte o nich. Práca na skupinových zadaniach so spolužiakmi môže pokračovať prostredníctvom online fór a chatov alebo formou práce na zdieľaných dokumentoch.
  5. Momentálna situácia zhoršuje koncentráciu na bežné učenie sa, a preto je dôležité stanoviť si krátkodobé ciele. Aj online spolupráca so spolužiakmi vám môže pomôcť vysporiadať sa  s týmto druhom záťaže, ktorej sme nečakane vystavení.

Dlhodobé samoštúdium je nepochybne výzvou pre všetkých študentov i pedagógov. Núti nás vykročiť zo stereotypu a vlastnej komfortnej zóny. Ale dá sa k nemu pristúpiť aj ako k príležitosti vyskúšať nové veci a objaviť nové možnosti ako (sa) učiť. Dúfame, že naše tipy vám aspoň trochu pomôžu zefektívniť vaše samoštúdium.

Lenka Sokolová