Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK


17. 09. 2020 18.18 hod.

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2020 (pondelok) o 12,30 hod. v učebni č. 20 (prístavba).

Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie.
3. Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022 (predkladá
dekan fakulty).
4. Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia v časti
štátnych záverečných skúšok (posilnenie obhajoby diplomovej práce) (predkladá dekan
fakulty).
5. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou
(predkladá dekan fakulty).
6. Prerokovanie: Vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer vysokoškolských učiteľov
nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty).
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

 

Celé znenie pozvánky v prílohe