Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu UK je súčasťou európskeho projektu zameraného na rovnosť príležitostí

Projekt Equal4Europe je zameraný na podporu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania


11. 12. 2020 15.49 hod.

Fakulta managementu UK sa zapája do aktivít projektu https://equal4europe.eu/Equal4Europehttps://equal4europe.eu/, zameraného na podporu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Projekt, ktorý získal finančnú podporu z programu Horizont 2020, koordinuje španielska ESADE Business School a jeho partnermi sú, okrem Univerzity Komenského, aj ERASMUS University Rotterdam, Európska nadácia pre rozvoj manažmentu a ďalšie špičkové európske „business schools“ (IEDC Bled, INSEAD Paris, ESMT Berlin).

Cieľom projektu je tvorba plánov rodovej rovnosti zohľadňujúcich špecifiká vysokých škôl poskytujúcich vzdelávanie v oblasti manažmentu a ďalších spoločenských a humanitných vied. Na Univerzite Komenského sa realizácia projektu bude uskutočňovať na Filozofickej fakulte, ktorá je hlavným riešiteľským pracoviskom za UK, a Fakulte managementu UK. 

V priebehu nasledujúcich štyroch rokov sa projekt zameria na analytické aktivity aj praktické akcie v oblasti podpory rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti, do ktorých zapojí nielen vyučujúcich a výskumníkov a výskumníčky, ale aj študentov a študentky a manažment inštitúcií.  Súčasťou týchto aktivít bude aj zmapovanie existujúcich opatrení na podporu rovnosti príležitostí na zapojených inštitúciách, či tréningy zamerané na integráciu rodového hľadiska vo výskume. Projekt poslúži aj ako fórum na zdieľanie a šírenie poznatkov a zistení a vybudovanie európskej siete spolupráce na výmenu skúseností v oblasti praktickej implementácie opatrení na podporu rodovej rovnosti.

Rovnosť je pre FM UK dôležitou hodnotou - napokon zastúpenie žien a mužov medzi študentmi, vyučujúcimi aj vo vedení je na FM UK  vyrovnanejšie než na ktorejkoľvek inej fakulte UK. Účasť v projekte umožní pozrieť sa za samotne čísla a uistiť sa, že muži aj ženy majú na fakulte rovnaké príležitosti pre svoj profesionálny rozvoj a rast. Zároveň projekt poskytne podporu pri integrácii témy rovnosti do vzdelávania. Keďže FM UK vychováva budúcich lídrov a líderky, ktorí budú zásadným spôsobom formovať fungovanie svojich organizácii, vytvára sa tak priestor aj pre dopad presahujúci prostredie samotnej fakulty.