Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK


21. 09. 2020 16.49 hod.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 7. októbra 2020 od 09.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí.

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK. Návrhy kandidátov je možné doručiť do 2. októbra 2020 do 14.00 hod.  prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda VK FM UK.

Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov za členov AS FM UK do schránky podateľne.