Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu UK v Bratislave podpísala dodatok k Memorandu o spolupráci s Prince Sultan University v Rijáde, Saudská Arabia.

Dňa 19.1. 2020 bol v Rijáde (Saudská Arábia) podpísaný dodatok k Memorandu o porozumení medzi Fakultou managementu UK v Bratislave a Prince Sultan University, Rijád.


24. 01. 2020 19.44 hod.

FM UK zastupovala prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA. prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Na ceremónii podpísania bol prítomný aj doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. Za Prince Sultan University dodatok podpisovali rektor University Dr. Ahmed Yamani, dekan Business Administration  College a Dr. Mohammad Nurunnabi, koordinátor pre výskum a internacionalizáciu na univerzite.

Prince Sultan University je prvá nezisková privátna univerzita v Saudskej Arabii, ktorá bola založená v roku 1998. Má päť fakúlt: Fakulta biznis administrácie, Fakulta počítačových a informačných vied, Fakulta techniky, Fakulta humanitných vied, Fakulta práva. Ide o dynamicky sa vyvíjajúcu univerzitu, ktorá sa významne podieľa na implementácii  Saudsko-arabskej stratégie 2030, ktorej dôležitým komponentom je aj rozvoj podnikania.  

 Podpísaný dodatok špecifikuje spoluprácu medzi oboma inštitúciami najmä v oblasti výskumu s dôrazom na výskum v oblasti podnikania, ale aj digitálnej ekonómie. Vytvára rámec pre prípravu 3-ročného plánu v oblasti výskumu,  spoločnej publikačnej činnosti, ako aj spolupráce v rámci doktorandského štúdia. V rámci plánovaných spoločných aktivít sa uvažuje aj s  výmennými stážami doktorandov, možnosťami sabatikálnych pobytov pedagógov, ako aj s participáciou našich učiteľov na tréningových aktivitách pre arabské firmy. Takéhoto tréningu, ako vyučujúci z našej fakulty sa v Rijáde zúčastnil 20.1. 2020 doc. Holienka s témou biznis plánovania.