Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

STRETNUTIE SPRIATELENÝCH INŠTITÚCIÍ V BRATISLAVE

MLADÁ BOLESLAV - KOŠICE - BRATISLAVA - ŠKODA AUTO VŠ & FBERG TUKE & FM UK


30. 01. 2024 11.55 hod.


Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať a zrealizovať stretnutie zástupcov z Českej republiky a Slovenska na Fakulta managementu UK (FM UK).
Mali sme možnosť privítať partnerov, s ktorými máme na čom stavať, pripravujeme spoločné projekty a iné aktivity, a to, pani prorektorku pre zahraničné vzťahy, Dr. Lenka Stejskalová, pána prorektora pre vedu a výskum, Dr. Jána Lachmana, vedúceho katedry výroby, logistiky a kvality, prof. Radima Lenorta zo Škoda Auto Vysoká škola.
Za TUKE - fBERG, p. dekana Dr.h.c. Prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. FM zastupovali prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou, doc. Ing. Ján Papula, PhD. a prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. prodekanka pre strategický rozvoj, projekty a inovácie.

Rezonujú nám témy ako medzinárodná spolupráca, projektové konzorciá, zelené technológie, smart city, obnoviteľné zdroje energie, kritické nerastné suroviny, technologické i sociálne inovácie, manažérstvo zemských zdrojov a marketing, rozvoj zručností.

Ako postupujeme?
nadväzujeme na dlhoročnú spoluprácu
prezentujeme aktuálny stav
identifikujeme, silné stránky,
čo nás spája, na čom ďalej stavať, strategické partnerstvá, spoločné smerovanie
hľadáme vhodné projektové schémy a výzvy
pripravujeme platformu
stanovujeme ciele na najbližšie obdobie a mnoho ďalších spoločných aktivít.

Tešíme sa na ďalšie pracovné stretnutia a rokovania.

Link na LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/dagmar-caganova-a3939617_internationalisation-collaboration-innovation-activity-7156937387376263168-2DNK?utm_source=share&utm_medium=member_ios