Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Thomasa Frischa


28. 06. 2020 15.22 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


10. augusta 2020 o 9:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
PhDr. Thomasa Frischa

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Financial and Organizational Management in Rural Pharmacies in Germany
Finančné a organizačné riadenie vo vidieckych lekárňach v Nemecku


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Školiteľom je prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.