Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Christopha Bacha


10. 03. 2023 11.08 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

31. marca 2023 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Christopha Bacha
externého doktoranda FM UK, na tému:

Ein neuer Zugang zum Kompetenztransfer in die Praxis innerhalb von Kompetenzentwicklungsprogrammen. Eine vergleichende empirische Studie von Kompetenzentwicklungsprogrammen

Nový prístup k prenosu kompetencií v praxi v rámci rozvojových programov kompetencií. Porovnávacia empirická štúdia rozvoja kompetencií

A new Approach to Competence Transfer in Practice within Competence Development Programs. A comparative Empirical Study of Competence Development Programs

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.  
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Školiteľkou je:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.
                                    
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.