Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Bernharda Alexandra Kraha


07. 01. 2024 20.52 hod.

Oznam 

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa 

26. januára 2024 o 09:00 

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 

4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Bernharda Alexandra Kraha

externého doktoranda FM UK, na tému:

Communication Challenges of the Plastic Pipe Extrusion Machine Industry in the Context of Digital Business Transformation

Komunikačné výzvy v odvetví výroby vytlačovacích strojov na plasty v kontexte digitálnej transformácie podniku 

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
doc. Ing. Štefan Žák, PhD. 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 

Školiteľom je:
doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

dekan FM UK v. r.