Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Františka Vojtecha, PhD.


13. 06. 2018 14.21 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka VŠEMVS v Bratislave

Ing. Františka Vojtecha, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„Analýza vplyvu integračných procesov na riadiace štruktúry vo vývoji celulózovo-papierenského priemyslu“    

téma habilitačnej práce:
„Globalizácia v celulózovo-papierenskom priemysle“,

ktorá sa bude konať dňa 26. 06. 2018 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.


prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK