Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Predlžujeme uzávierky - SAIA štipendiá do zahraničia

Štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta - termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod.


09. 01. 2023 14.57 hod.

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov:  

 • študijné pobyty,  
 • výskumné pobyty,  
 • prednáškové pobyty, 
  a  
 • letné jazykové školy.  

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín:  

 • Belgicko  
 • Bielorusko  
 • Bulharsko  
 • Česko  
 • Egypt  
 • Grécko  
 • Chorvátsko  
 • Kazachstan  
 • Maďarsko  
 • Moldavsko  
 • Poľsko  
 • Rumunsko  
 • Severné Macedónsko  
 • Slovinsko  
 • Srbsko  
 • Ukrajina.  

V nasledovnej tabuľke nájdu záujemcovia o štipendijné pobyty prehľad krajín a všetkých štipendijných ponúk zoradených v abecednom poradí spolu s webovými odkazmi, ktoré majú zmenenú uzávierku podávania žiadostí na 31. január 2023 do 16.00 hod.:

 

Belgicko  

   

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka   

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov   

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka.  

Bielorusko  

Bielorusko - 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Bielorusko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bieloruska.  

Bulharsko  

Bulharsko - 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Bulharsko - 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt  

Bulharsko - letný kurz bulharského jazyka  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska.  

Česko  

Česko - študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 - 10 mesiacov)  

Česko - študijný pobyt pre doktorandov (3 - 10 mesiacov)  

Česko - letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)  

Česko - prednáškový a výskumný pobyt (1 - 14 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka.  

Egypt  

Egypt - 3- až 5- mesačný výskumný pobyt  

Egypt - krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  

Egypt - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta.  

Grécko  

Grécko - 5- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Grécko - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka.  

Chorvátsko  

Chorvátsko - semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Chorvátsko - študijný alebo výskumný pobyt pre doktorandov (minimálne 1 mesiac)  

Chorvátsko - letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole  

Chorvátsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska.  

Kazachstan  

Kazachstan - 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Kazachstan - 3- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Kazachstanu.  

Maďarsko  

Maďarsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Maďarsko - 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt  

Maďarsko - 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Maďarsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  

Maďarsko - letné jazykové kurzy (2 - 4 týždne)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska.  

Moldavsko  

Moldavsko - 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt  

Moldavsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Moldavska.  

Poľsko  

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – polonistika  

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – iné odbory  

Poľsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  

Poľsko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Poľsko - letný kurz poľského jazyka  (3 až 4 týždne)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska.  

Rumunsko  

Rumunsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Rumunsko - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt  

Rumunsko - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska.  

Severné Macedónsko  

Severné Macedónsko - študijný/výskumný pobyt (3 - 10 mesiacov)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Severného Macedónska.  

Slovinsko  

Slovinsko - 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska.  

Srbsko  

Srbsko - 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt  

Srbsko - letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry  

Srbsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska.  

Ukrajina  

Ukrajina - 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Ukrajina - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Ukrajina - seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Ukrajiny.