Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Katedry ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave


01. 02. 2019 21.07 hod.

Pozvánka

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Katedry ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Dariny Saxunovej, PhD.


Téma inauguračnej prednášky:
„Management And Reporting Of Working Capital Cycle: Challenges Of The Digital Age“,


ktorá sa bude konať dňa 19. 02. 2019 o 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.


prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK