Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.


09. 05. 2018 14.23 hod.

Pozvánka

 

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave

 

doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.,

 

téma inauguračnej prednášky:

„Vybrané aspekty interkultúrneho manažmentu“   

 

ktorá sa bude konať dňa 17. 05. 2015 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK