Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Dipl. Ing. Natalii Kryvinskej, Dr. Techn.


24. 08. 2018 18.12 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky katedry informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave


doc. Dipl. Ing. Natalii Kryvinskej, Dr. Techn.


téma inauguračnej prednášky:
„Servitization of IT industry“   ktorá sa bude konať dňa 07. 09. 2018 o 11.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK