Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce univ. doc. PhDr. Ing. Ladislava Muru, PhD.,


09. 10. 2019 16.50 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Paneurópskej vysokej školy

univ. doc. PhDr. Ing. Ladislava Muru, PhD.,


téma habilitačnej prednášky:
„Penetračné trendy malých a stredných rodinných podnikov na medzinárodný trh“    

téma habilitačnej práce:
„Manažment rozvoja medzinárodného podnikania rodinných podnikov“,

ktorá sa bude konať dňa 14. 11. 2019 o 13.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK