Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PhDr. Petra Veselého, PhD.


09. 06. 2021 22.26 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Katedry informačných systémov, Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,

PhDr. Petra Veselého, PhD.

téma habilitačnej prednášky:
„Manažovanie projektu implementácie GDPR v praxi”

téma habilitačnej práce:
„Manažment ochrany informácii“

ktorá sa bude konať dňa 23. 06. 2021 o 10.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zverejnený.


prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK