Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PhDr. Michala Lukáča, PhD.


17. 06. 2021 17.54 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka a prorektora pre vzdelávanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

PhDr. Michala Lukáča, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„Riadenie vzťahov s návštevníkmi pamiatkových objektov”

téma habilitačnej práce:
„Potenciál riadenia nástrojov marketingovej komunikácie pre zvyšovanie povedomia verejnosti o slovenskom kultúrnom dedičstve a návštevnosti múzeí“,

ktorá sa bude konať dňa 02. 07. 2021 o 13:00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej:

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag1rP7OgqmB36EgH3ok2aEwhrxiat0vOp_vqXDIIY1UQ1%40thread.tacv2/1623926150192?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.

dekan FM UK
predseda VR FM UK