Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Mgr. Richarda Fedorka, PhD.


20. 11. 2019 09.28 hod.

Pozvánka

 

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

 

Mgr. Richarda Fedorka, PhD.

 

téma habilitačnej prednášky:

„Možnosti využitia digitálneho marketingu v manažmente malých a stredných podnikov“

 

téma habilitačnej práce:

„Vybrané teoretické a praktické aspekty elektronického obchodu v segmente B2C“,

 

ktorá sa bude konať dňa 05. 12. 2019 o 10.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.

dekan FM UK

predseda VR FM UK