Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Mgr. Lucie Kohnovej, PhD.


20. 04. 2022 19.47 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave,
 
Mgr. Lucie Kohnovej, PhD.,
 
 
téma habilitačnej prednášky:
„Inovačný manažment a intelektuálny kapitál v organizáciách”
 
téma habilitačnej práce:
„Dynamické prostredie a inovačný manažment: Východiská a výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie“,
 
ktorá sa bude konať dňa 05. 05. 2022 o 13:00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.
 
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alDaFoEcrA2MSS1ODyQl563R9CZajozD18oAazjXo4n81%40thread.tacv2/1650455200702?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d


prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.
       dekan FM UK
      predseda VR FM UK