Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Mgr. Jany Fratričovej, PhD.


14. 01. 2020 14.31 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Fakulty managementu UK v Bratislave

Mgr. Jany Fratričovej, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„Systém manažmentu pracovných výkonov zamestnancov: súčasný stav“    

téma habilitačnej práce:
„Systematický prehľad výskumu a analýza súčasného stavu v problematike manažmentu a hodnotenia pracovných výkonov zamestnancov“,

ktorá sa bude konať dňa 30. 01. 2020 o 13.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.


prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK