Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Zdenky Kádekovej, PhD.


07. 10. 2020 15.26 hod.

Pozvánka

 

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty ekonomiky a manažmentu,

 

Ing. Zdenky Kádekovej, PhD.

 

 

téma habilitačnej prednášky:

„Atribúty kreujúce imidž potravinárskych podnikov”

 

téma habilitačnej práce:

„Spoločenská zodpovednosť ako súčasť Public relations  potravinárskych podnikov na Slovensku“

 

ktorá sa bude konať dňa 14. 10. 2020 o 11.30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

 

 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.

dekan FM UK

predseda VR FM UK