Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Silvie Lorincovej, PhD.


01. 02. 2021 17.56 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Technickej univerzity vo Zvolene, Katedry ekonomiky, manažmentu a podnikania,

Ing. Silvie Lorincovej, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„Moderné metódy uplatňované v procese získavania zamestnancov”

téma habilitačnej práce:
„Podniková kultúra v malých a stredných podnikoch“,

ktorá sa bude konať dňa 24. 02. 2021 o 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia:

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3df3cbbba55c4614bd5dc8d346fc30fd%40thread.tacv2/1613994529800?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d


prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK