Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Martina Mariša, PhD.


07. 03. 2023 19.17 hod.

Pozvánka

v zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývam na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Fakulty Európskych Štúdii a Regionálneho Rozvoja, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v odbore manažment,

Ing. Martina Mariša, PhD.,

téma habilitačnej prednášky:
„Riadenie kohéznej politiky: prípad krajín V4”

téma habilitačnej práce:
„Manažment rozvoja politiky súdržnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky“,

ktorá sa bude konať dňa 09. 03. 2023 o 13:00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeSjjSxqPEMuiWe8_sUd4PFvBspenMYYMNwMWp9k6cI01%40thread.tacv2/1676887803161?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., v. r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK