Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Kateřiny Bočkovej, Ph.D.


23. 05. 2018 14.53 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovnìčky Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom

Ing. Kateřiny Bočkovej, Ph.D.,


téma habilitačnej prednášky:
„Životný cyklus a časové plánovanie projektov“    

téma habilitačnej práce:
„Mĕkké kompetence v projektovém řízení“,

ktorá sa bude konať dňa 06. 06. 2018 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK