Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka doktorandského štipendia SYLFF - podanie prihlášky do 8. 12. 2023

Štipendium slúži na výskum/projekt/písanie dizertačnej práce. Deadline podávania žiadostí o štipendium: do 8. decembra 2023


02. 11. 2023 09.47 hod.

Štipendium má slúžiť na výskum/projekt/písanie dizertačnej práce a jeho cieľom je podporiť/vzdelávať potenciálnych budúcich lídrov v oblasti medzinárodných vzťahov, manažmentu, rozvoja krajín strednej a východnej Európy.
Prednosť majú interní doktorandi.
 
Výška štipendia: 10.000 USD až 15.000 USD pre 1 doktoranda (na 1 štipendium priemerne pripadá vyše 10.000 USD).
 
Detaily programu: https://uniba.sk/index.php?id=27302 v sekci SYLFF


Pravidlá podávania žiadostí podrobne opisuje smernica - Zásady udeľovania grantov na webe UK
    
Priamy link na on-line žiadosť: https://uniba.sk/SYLFFziadost
Deadline: do 8. decembra 2023
 
Súčasťou on-line žiadosti sú prílohy, ktoré je potrebné nahrať do systému. Prílohy by teda mali byť pripravené pred podávaním žiadosti.
 
Zoznam príloh k žiadosti:
CV
motivačný list
stručná anotácia projektu
predpokladaný rozpočet
súhlas školiteľa so žiadosťou o štipendium
čestné prehlásenie, že sa súčasne neuchádzate o iné štipendium na ten istý projekt
čestné prehlásenie, že v publikáciách vzniknutých s podporou štipendia uvediete, že vznikli s podporou SYLFF
 
V priebehu novembra/decembra sa uskutoční krátky pohovor cez MS TEAMS.

Po podaní žiadosti dostanete e-mail s potvrdením prijatia žiadosti. Žiadosti bude hodnotiť Steering Committee, ktorej predsedom je pán prorektor pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer. O výsledkoch výberového konania budete informovaný e-mailom.
 
Prílohy môžu byť aj v anglickom jazyku (CV, motivačný list, anotácia).
 
V prípade otázok k obsahu príloh či k štipendiu, alebo v prípade technických problémov kontaktujte administrátora programu na michal.dzurikrec.uniba.sk  alebo telefonicky na +421 2 9010 9515, alebo po predchádzajúcom dohovore osobne na Šafárikovom námestí 6, Stará budova, Oddelenie medzinárodných vzťahov, kancelária 124.