Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Organizácia zimného semestra akademického roka 2020/2021 na FM UK

V súlade s opatreniami Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty managementu UK na elimináciu šírenia ochorenia COVID-19 informujeme študentov o priebehu zimného semestra na Fakulte managementu UK.


14. 09. 2020 08.31 hod.

Prezenčne budú prebiehať len povinné semináre/cvičenia

Semináre a cvičenia z povinných predmetov sa uskutočnia za súčasnej prítomnosti vyučujúceho a študentov v učebniach a posluchárňach fakulty, za dodržania hygienických opatrení (počet študentov, dezinfekcia).

 

Výberové predmety budú výlučne v online forme

V prípade, že si v systéme AiS2 študent zapíše výberový predmet (spolu si ho musí zvoliť min. deväť študentov), tento sa uskutoční v online forme. Bude zaradený v rozvrhu a v tom čase sa študent pripojí napr. prostredníctvom aplikácie MS Teams, kde bude vyučujúci vyučovať a viesť daný predmet.

 

Jeden seminár/cvičenie bude trvať 90 minút

V porovnaní s predchádzajúcimi akademickými rokmi sa predĺžila doba trvania seminárov/cvičení. Je to preto, aby si vyučujúci mohol overiť, akým spôsobom si študenti naštudovali:

•      matériu z prednášky, ktorú vyučujúci pred seminárom/cvičením poskytol,

•      študijné materiály, ktoré mali študenti k dispozícii.

Avšak v celkovom súčte zostal zachovaný časový rozsah prednášok a seminárov tak, v predchádzajúcich akademických rokoch.

 

Nie je možné meniť sa medzi krúžkami (skupinami)

Z preventívnych dôvodov nie je umožnené meniť sa medzi krúžkami (skupinami). V predchádzajúcich akademických rokoch to bolo možné systémom „študent za študenta“ – to v tomto semestri nebude umožnené nikomu.

 

Prednášky budú elektronickou formou (video, audio)

Prednášky sa nebudú konať, v elektronickej forme študenti obdržia prednášku, ktorá bude obsahovať video a/alebo audio k danej téme zo sylabu predmetu.

Prednášku si študent naštuduje v čase, kedy mu to bude vyhovovať (samozrejme pred seminárom/cvičením) a toľkokrát, koľkokrát bude potrebovať. Vyťažte z týchto pozitív online formy maximum.

 

Väčší dôraz bude na priebežnú prácu počas semestra

Vyučujúci upravia pomer priebežného hodnotenia, ktoré môžu študenti získať počas výučbových týždňov semestra (od 21. septembra 2020 do 18. decembra 2020) a hodnotenia za skúšku v skúškovom období. Aj z tohto dôvodu je potrebné pracovať priebežne počas semestra.

 

 

Je potrebné sledovať poskytované informácie od vyučujúcich o študijných povinnostiach

Vyučujúci budú študentov priebežne od začiatku semestra informovať predovšetkým o:

•      kritériách hodnotenia,

•      spôsobe výučby (forma prednášok, spôsob ich distribúcie),

•      získanom hodnotení za priebežnú prácu počas semestra,

•      odporúčanej, aktuálnej literatúre a príkladoch z praxe,

•      hodnotení v skúškovom období.

 

Každý povinný predmet bude mať online konzultácie

V rozvrhu okrem seminárov/cvičení budú k danému predmetu naplánované aj online konzultácie. V tomto čase bude vyučujúci daného predmetu k dispozícii online (napríklad prostredníctvom aplikácie MS Teams) na zodpovedanie otázok a nezrovnalostí, ktoré majú študenti po naštudovaní online prednášky.

Tieto konzultácie budú slúžiť len na účely konzultovania otázok k danému predmetu, nie ku konzultovaniu napríklad záverečných prác – konzultácie k záverečným prácam budú samostatné.

 

Je potrebné dodržiavať čas konzultácií a úradných hodín

Na prezenčnú výučbu na fakultu sa odporúča prísť o pár minút skôr, aby sa výučba mohla riadne začať v čase, kedy je naplánovaná v rozvrhu a aby vyučujúci a študenti neboli rušení neskorým príchodom.

Pred online konzultáciami je potrebné overiť si technické záležitosti a parametre (pripojenie, slúchadlá, mikrofón a pod.).

Administratívne záležitosti je potrebné riešiť v maximálnej možnej miere v online forme, príp. telefonicky a riadiť sa pokynmi jednotlivých oddelení fakulty.

 

Mení sa začiatok vyučovania a prestávky na obed

Kvôli potrebe zabezpečenia potrebných hygienických opatrení je začiatkom výučby naplánovaný o desať minút skôr v porovnaní s predchádzajúcimi akademickými rokmi, a teda výučba začína o 7,20 hod.

Prestávky na obed sú predĺžené na 50 minút a v rozvrhu sú naplánované v troch rôznych časoch tak, aby sa znížil počet študentov v jedálni. Prestávky na obed budú v týchto časoch:

  • od 11,30 hod. do 12,20 hod.,
  • od 12,20 hod. do 13,10 hod.,
  • od 13,10 hod. do 14,00 hod.

 

Začiatky vyučovacích hodín pre tento semester budú:

7:20

8:10

9:00

9:50

10:40

11:30

12:20

13:10

14:00

14:50

15:40

16:30

17:20

18:10

 

O vašu spokojnosť sa budeme priebežne zaujímať

V prípade, že študentovi vznikne nejaký problém, je potrebné ho riešiť so zodpovednými osobami:

•      vyučujúci,

•      ročníkový študijný poradca,

•      vedúci katedry,

•      prodekan pre štúdium,

•      vedúca študijného oddelenia.

Na fakulte sa kladie dôraz na hodnotenie spokojnosti s kvalitou poskytovaného vzdelávania a všetkými jej aspektmi (študijné materiály – kvalita, dostupnosť; výučba; získané poznatky).

 

Dodržiavanie hygienických pravidiel je a bude povinné

Hygienické pravidlá je potrebné dodržiavať (nielen) na fakulte:

•      nosiť ochranné rúško, ktoré bude zakrývať nos aj ústa,

•      dodržiavať rozostupy dvoch metrov,

•      pri vstupe do budovy fakulty použiť dezinfekčné prípravky na ruky, počas dňa si pravidelne ruky umývať mydlom a vodou,

•      na vstup do budovy fakulty študenti použijú vchod cez budovu prístavby.

 

Hromadné akcie budú výrazne obmedzené/zakázané

V súvislosti s hromadnými akciami sa oproti minulosti nebudú organizovať:

•      slávnostné otvorenie akademického roka v Aule Univerzity Komenského v Bratislave,

•      imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia,

•      promócie absolventov.

Akcie, ktorých charakter to umožní, sa presunú do online priestoru – na fakulte máme skúsenosti s takto organizovanými konferenciami a ďalšími podujatiami.

 

Erasmus+ mobility prebiehajú štandardným spôsobom

Realizácie Erasmus+ mobilít prebiehajú štandardným spôsobom, s dodržaním požadovaných hygienických pravidiel. Aj v tomto akademickom roku sa zaujímajte o možnosti medzinárodných mobilít. Budeme vás o nich informovať.

 

Vnútrouniverzitné a vnútrofakultné predpisy, ktoré upravujú organizáciu zimného semestra akademického roka 2020/2021 sú k dispozícii:

 

Kontakty na pracoviská a zamestnancov FM UK sú k dispozícii tu: Kontakt alebo v Ročenke na ak. rok 2020/2021