Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Wolfganga Neussnera


02. 06. 2022 16.23 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. júna 2022 o 10:45

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Wolfganga Neussnera
externého doktoranda FM UK, na tému:

Digitization in the Area of Customer Relationship Management - Voucher 4.0

Digitalizácia v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi - poukaz 4.0


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. Ing. Štefan Žák, PhD., MBA, LL.M.
doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD.

Školiteľom je:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.