Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Torsten Huschbeck


19. 06. 2024 12.01 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

9. júla 2024 o 10:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Torsten Huschbeck

Externého doktoranda FM UK, na tému:
Risk Management in the Police - An Empirical Assessment and Evaluation of Risks in the Use of Police Resources
Risk manažment v polícii - empirické hodnotenie a evaluácia rizík pri využívaní policajných zdrojov
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
doc. PhDr. František Pollák, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Školiteľom je Dr. H. c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.