Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Tobias Knayer


20. 05. 2024 09.55 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

6. júna 2024 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Tobias Knayer

externého doktoranda FM UK, na tému:
Energy Efficiency and Digitalization in Organizations / Energetická účinnosť a digitalizácia v organizáciách
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc.
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Školiteľkou je prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.