Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Thomasa Petersa


24. 07. 2018 09.15 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


 31. augusta 2018 o 10:00 hod.


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Thomasa Petersa
externého doktoranda  FM UK, na tému:

Perception-Based Marketing of Parishes Using the Example of Catholic Academics and Students

Na vnímaní založený marketing farností na príklade katolíckych akademikov a študentov


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Školiteľom je prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.                

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.