Obhajoba dizertačnej práce Stefana Brauna


21. 12. 2016 13.08 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

13. januára 2017 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
    
Stefana Brauna
externého doktoranda FM UK, na tému:

Medienpiraterie: Strategien für das Unternehmensmanagement – Erkennen und Rückverfolgen von Raubkopien


Mediálne pirátstvo: Stratégie pre manažment podnikov – rozpoznanie a spätné vysledovanie pirátskych kópií

 

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. Mgr. Dagmar Cagaňová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.