Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ralfa Klanna


14. 11. 2017 08.20 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

15. decembra 2017 o 12:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Ralfa Klanna
externého  doktoranda FM UK, na tému:

The Concept of Sustainability as a Basis for Volatility Consideration in Portfolio Management of Commercial Real Estate Portfolios

Koncepcia trvalej udržateľnosti ako základ pre zohľadnenie volatilít v správe portfólií pre portfóliá komerčne využívaných nehnuteľností


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Peter Markovič, PhD
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
doc. RNDr. Mria Bohdalová, PhD.
Školiteľom je prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.