Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Zuzany Furmanczuk


09. 01. 2017 12.48 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

27. januára 2017 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Zuzany Furmanczuk
externej doktorandky FM UK, na tému:

Priority EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a spôsob ich implementácie v SR

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú: 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
doc. PhDr. Lubomír Pána, PhD.

Školiteľkou je doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty