Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Mikhaila Shatagina


15. 06. 2022 18.40 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

29. júna 2022 o 13:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Mikhaila Shatagina
externého doktoranda FM UK, na tému:

Kybernetický a informačný manažment na Slovensku

Cyber and Information Management in Slovakia

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
doc.  Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Školiteľom je:
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.