Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Mageda Hassaniena


28. 06. 2018 15.26 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. júla 2018 o 10:30 hod.


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
PhDr. Mageda Hassaniena

externého doktoranda  FM UK, na tému:

The Importance of Controlling and its Instruments in Further Education Controlling

Význam kontrolingu a jeho nástrojov v kontrolingu ďalšieho vzdelávania


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
Školiteľom je doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.                

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.