Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Ľubomíra Nebeského


07. 05. 2018 00.16 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

15. júna 2018 o 10:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UKč. 14, 4. poschodie

obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Ľubomíra Nebeského
externého  doktoranda FM UK, na tému:


Riadenie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v sledovanom období na Slovensku
(European Structural and Investment Funds Management During the Reference Period in Slovakia )

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc.
doc. PhDr. Zoltán  Rózsa, PhD,
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

 

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.


prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty