Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Ing. Moniky Dávidekovej, PhD.


24. 07. 2018 09.19 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


31. augusta 2018 o 11:30 hod.


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
PhDr. Ing. Moniky Dávidekovej, PhD.
dennej doktorandky FM UK, na tému:

Managing Personal, Organizational and Functional Aspects of Virtual Teams

Manažment personálnych, organizačných a funkčných aspektov virtuálnych tímov


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
prof. Ing. Viera Markova, PhD.
prof. Ing, Ľubica Bajzíková, PhD.

Školiteľom je doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.            

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.