Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Hauke Schmidt-Tychsen


11. 04. 2017 15.10 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
28.apríla  2017 o 10:30 hod.
sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
PhDr. Hauke Schmidt-Tychsen
externého doktoranda FM UK, na tému:

The Small AG and its Importance for the German Middle Class under Consideration of European Harmonization

Právna forma malej akciovej spoločnosti a jej dôležitosť pre nemecké malé a stredné podniky vzhľadom na európsku hramonizáciu                           


pred komisiou pre obhajobu v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.