Obhajoba dizertačnej práce Petra Sandlera


10. 02. 2017 13.31 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. marca 2017 o 10:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Petra Sandlera
externého doktoranda FM UK, na tému:

Unternehmenskrise – Turn-around-Management aus Sicht der Banken unter besonderer Berücksichtigung der MaRisk, Wie können Problemkredite vermieden und gemanaged werden?                              

Kríza v podniku – riadenie snáh o obrat situácie z pohľadu bánk s osobitným zreteľom na predpis MaRisk, Ako sa možno vyhnúť problémovým úverom a ako ich riadiť?


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.
Školiteľom je prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.