Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Petra Davidsa


23. 09. 2019 17.20 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. októbra 2019 o 11:00


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce               

Petra Davidsa
externého doktoranda  FM UK, na tému:

Risikomanagement-Methoden unter Berücksichtigung der besonderen Risiken des soltechnischen Bergbaus

Manažment rizika so zreteľom na osobitné riziká odvetvia banskej ťažby karnalitu


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.