Obhajoba dizertačnej práce Owena Fernandesa


03. 07. 2017 16.24 hod.

Oznam


Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


26. júla 2017 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Owena Fernandesa
externého doktoranda FM UK, na tému:

Reverse Logistics Opportunities & Challenges in Product Re-Usage in the Used Mobile Phone Industry in Slovakia

Príležitosti a problémy spätnej logistiky v recyklácii výrobkov v sektore použitých mobilných telefónov na Slovenskupred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.