Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Oliver Schneider


20. 05. 2024 09.40 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

5. júna 2024 o 10:45 hod.


sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Oliver Schneider


externého doktoranda FM UK, na tému:
Global Quality Management and its Impact on the Competitiveness of German Medium-sized Companies / Globálny manažment kvality a jeho vplyv na konkurencieschopnosť nemeckých stredne veľkých podnikov
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Emília Papulová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.