Obhajoba dizertačnej práce Nicole Carina Schäfer


03. 07. 2017 16.27 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. júla 2017 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Nicole Carina Schäfer

externej doktorandky FM UK, na tému:

Neue Methoden des Supply Managements
Optimierung der Strukturen und Abläufe im medizinischen Bereich am Beispiel einer ambulant mobilen veterinärmedizinischen Praxis

Nové metódy v riadení dodávok
Optimalizácia organizačných štruktúr a procesov v zdravotníctve na príklade jednej mobilnej ambulantnej veterinárnej praxe


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Školiteľom je prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.