Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Nica Stahla


23. 07. 2022 20.01 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. augusta 2022 o 10:45 

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Nica Stahla
externého doktoranda FM UK, na tému:

Customer Relationship Management of Stationary Pharmacists in Competition with Online Pharmacists
Riadenie vzťahov so zákazníkmi stacionárnych lekárnikov v konkurencii s online lekárnikmi

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Školiteľom je:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.