Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Nadja Pade


19. 06. 2024 11.56 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

8. júla 2024 o 13:30 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Nadja Pade

Externej  doktorandky FM UK, na tému:
Business Coaching as an Instrument to Ensure Sustainable Success in Organizations
Biznis koučing ako nástroj na zabezpečenie udržateľného úspechu v organizáciách
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Školiteľkou je doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.