Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce MSc. Wolfganga Bauera


31. 10. 2019 09.34 hod.

O Z N A M
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

15. novembra 2019 o 10:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

MSc. Wolfganga Bauera
externého doktoranda FM UK, na tému:

Conceptualizing Description of Business Service Advertisements and Building Model for Trust Evaluation in Electronic Markets
Konceptuálny opis reklám v oblasti obchodných služieb a vytvorenie modelu za účelom vyhodnotenia dôveryhodnosti na elektronických trhoch

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
ao. Prof. Dr. Jürgen Dorn

Školiteľom je prof. Dr. Natalia Kryvinska, PhD.S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty