Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Michaela Wenzela


26. 04. 2022 14.19 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

6. mája 2022 o 10:45
 
sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Michaela Wenzela
externého doktoranda FM UK, na tému:

Transformational, Transactional and Virtual leadership in Change Processes within a Digitized Management Environment

Transformačné, transakčné a virtuálne vedenie v procesoch zmien v prostredí digitalizovanej správy

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Mura, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Školiteľom je:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.