Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Michaela Literu


01. 01. 2019 12.27 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


1. februára 2019 o 10:00 hod.


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)

obhajoba dizertačnej práce
                
Michaela Literu
externého doktoranda  FM UK, na tému:

International Comparison of IT Compliance - an Economic Analysis of Amendments Required by Law from the Perspective of the IT Compliance while Implementing Governance Standards


Medzinárodné porovnanie zhody IT – Ekonomická analýza zmien a doplnení požadovaných zákonom z hľadiska súladu IT pri implementácii noriem riadenia


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.            

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.