Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Zuzany Takácsovej


06. 06. 2022 18.39 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. júna 2022 o 10:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Zuzany Takácsovej
dennej doktorandky FM UK, na tému:

People Analytics. Monitoring Workforce Diversity by Implementing Innovative Measures and Applying Machine Learning.

Analýza dát ľudských zdrojov. Monitorovanie diverzity zamestnancov prostredníctvom inovatívnych metrík s využitím strojového učenia.

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.    

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. RNDr. Michal Munk, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.

Školiteľom je:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.