Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Vincenta Karoviča


24. 05. 2017 10.57 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

16. júna 2017 o 11:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Vincenta Karoviča
denného doktoranda FM UK, na tému:

Projekt eGovernment v Slovenskej republike a zlepšenie procesov jeho implementácie

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.

Školiteľkou je doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty